Blog

Outplacementbegeleiding wegens medische overmacht.

Context

Tijdens een outplacementtraject worden werknemers die ontslag hebben gekregen of met ontslag worden bedreigd, begeleid bij het zoeken van een nieuwe job of functie, of bij het opstarten van een zelfstandige activiteit. Hiervoor bestonden er twee stelsels: het algemeen stelsel voor werknemers met een opzegtermijn van minimum 30 weken en het bijzonder stelsel voor werknemers ouder dan 45, met een opzegtermijn van minder dan 30 weken.

Sinds 29 april 2019 is er een derde stelsel ingevoerd, nl het outplacement bij medische overmacht. Dit houdt in dat een werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, een outplacementbegeleiding ter waarde van
1 800 euro moet aanbieden aan de werknemer.

In deze specifieke context is er geen sprake van ontslag. Deze regeling kan alleen ingeroepen worden nadat de werknemer zijn reïntegratietraject volledig heeft doorlopen en is alleen van toepassing als de werkgever het initiatief neemt. Bij een gezamenlijke overeenkomst of als de werknemer het initiatief neemt, geldt deze regeling niet.

Procedure

De werkgever moet de getroffen werknemer schriftelijk een outplacementaanbod doen binnen de vijftien dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Deze begeleiding voldoet aan dezelfde kwaliteitscriteria als begeleidingen die aangeboden worden onder het algemeen stelsel. Ze zal minstens 30 uur duren over een periode van maximum 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van het aanbod.

De werknemer beschikt vervolgens over een termijn van 4 weken, te rekenen vanaf het tijdstip van het aanbod door de werkgever, om al dan niet zijn schriftelijke instemming met dit aanbod te geven. Als de werknemer niet binnen de vier weken reageert op het aanbod vervalt zijn recht op outplacement wegens medische overmacht.

Wanneer de werknemer instemt met het aanbod, dient de adviserend arts van het ziekenfonds geïnformeerd te worden van de aanvang en de inhoud van de outplacementprocedure, dit binnen een termijn van maximaal vijftien dagen na aanvang van de outplacementprocedure. Dit kan gebeuren door het outplacementbureau, met het akkoord van de werknemer of door de werknemer zelf.

Garantie

Als de werknemer werk vindt bij een nieuwe werkgever of als hij een zelfstandige beroepsactiviteit ontwikkelt en hij informeert zijn werkgever hierover, wordt de outplacementbegeleiding onderbroken.

Indien de werknemer die baan bij de nieuwe werkgever verliest binnen de drie maanden na zijn indiensttreding, kan hij verzoeken om de outplacementprocedure terug op te starten, in dezelfde fase als waar ze geschorst is. De outplacementprocedure loopt in alle gevallen af 6 maanden na de opstartdatum.